Informacje o kursie w j. polskim

Kurs Projektowanie i prowadzenie kursów e-learningowych w kształceniu zawodowym składa się z 10 modułów realizowanych podczas około 50 godzin nauki.

MODUŁ 1 :: Wprowadzenie i rozgrzewka (2h 30 min)

Celem Modułu jest opanowanie platformy w stopniu wystarczającym do wzięcia udziału w kursie, poznanie się w grupie uczestników i prowadzących oraz zaplanowanie własnej pracy w kursie.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • wyjaśnić wagę wprowadzenia i osobistego kontaktu w uczeniu się online,
 • korzystać z platformy w stopniu umożliwiającym udział w kursie.

MODUŁ 2 :: Rozwijanie kompetencji (3h 30min)

Celem Modułu jest zidentyfikowanie kompetencji, które uczestnicy posiadają jako nauczyciele i zastanowienie się nad tym, jak można zapewnić osobom uczącym sie zdobycie pożądanych (zawodowych) kompetencji.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • wyjaśnić czym jest kompetencja,
 • zidentyfikować swoje kompetencje nauczyciela,
 • przeanalizować, które kompetencje mogą być osiągnięte za pomocą TIK,
 • wyjaśnić relację pomiędzy kompetencjami a dowodami,
 • stworzyć dowody własnych kompetencji w tabeli kompetencji,
 • zastanowić się nad własnym doświadczeniem uczenia się.

 MODUŁ 3 :: Formy e-learningu (4h)

Celem modułu jest zaobserwowanie różnych form e-learningu w kontekście kształcenia zawodowego.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • zidentyfikować różne formy e-learningu,
 • przeanalizować elementy kursów e-learningowych,
 • rozważyć możliwości wykorzystania różnych form e-learningu we własnym kontekście zawodowym.

MODUŁ 4 :: Projektowanie e-tywności (6 h)

Celem modułu jest nabycie umiejętności zaprojektowania e-tywności.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • wyjaśnić koncepcję e-tywności,
 • wyjaśnić rolę i istotę zaprojektowania celów uczenia się,
 • zaprojektować e-tywność przydatną w twoim kontekście zawodowym,
 • zaprojektujesz cele wg kryteriów SMART.

MODUŁ 5 :: Motywacja (5h 30 min)

Celem modułu jest wyjaśnienie/zrozumienie złożonych mechanizmów, które motywują i demotywują uczestników e-learningowych kursów, ze szczególnym uwzględnieniem kursów zawodowych.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • wskazać czynniki wpływające na wzrost i spadek motywacji uczestników kursu e-learningowego,
 • zastosować wybrane metody mobilizowania uczących się do większej aktywności.

MODUŁ 6 :: Praca grupowa (8 h)

Celem modułu jest nabycie umiejętności zaprojektowania e-tywności bazującej na pracy grupowej.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • pracować nad rozwijaniem umiejętności potrzebnych do współpracy podczas wykonywania pracy grupowej,
 • wskazać umiejętności ułatwiające pracę grupową,
 • zaprojektować e-tywność opartą na pracy grupowej,
 • opisać charakter pracy grupowej.

MODUŁ 7 :: Moderowanie dyskusji na forum (7h)

Celem modułu jest nabycie umiejętności zaplanowania i prowadzenia dyskusji oraz reagowania na konkretne problemy wynikające ze specyfiki dyskusji na forum „w środowisku” przedmiotów zawodowych.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • zaplanować dyskusję online,
 • prowadzić dyskusję online,
 • posługiwać się narzędziami potrzebnymi do moderowania forum.

MODUŁ 8 :: Tworzenie zasobów cyfrowych (6h 30 min)

Celem modułu jest zdobycie umiejętności tworzenia podstawowych zasobów do uczenia się dla przedmiotów zawodowych.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • stworzyć proste filmy i opublikować je w sieci,
 • przeanalizować i porównać dobre i złe instruktażowe filmy,
 • zidentyfikować narzędzia do tworzenia treści,
 • planować zajęcia, w trakcie których uczący się będą używać bądź produkować materiały filmowe i dźwiękowe jako zasoby edukacyjne.

MODUŁ 9 :: Zasoby w sieci – (wy)korzystanie, dzielenie się i ewaluacja (4h 30 min)

Celem modułu jest zdobycie umiejętności wyszukiwania, selekcji, ponownego wykorzystania, dzielenia się oraz ewaluacji zasobów online przydatnych dla wykładanego przedmiotu zawodowego adekwatnie do celu dydaktycznego kursu/zajęć.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • wyjaśnić różnicę pomiędzy treściami objętymi tradycyjnym prawem autorskim a Otwartymi Zasobami Edukacyjnymi,
 • wybrać, ponownie wykorzystać oraz ocenić zasoby online,
 • zastosować warunki licencji Creative Commons,
 • wybrać zasoby zgodnie z celem kursu/zajęć.

MODUŁ 10 :: Rola prowadzącego (2h 30 min)

Celem modułu jest nabycie umiejętności organizacji własnej pracy prowadzącego kurs e-learningowy związany z przedmiotami zawodowymi, jak również rozwinięcie umiejętności ewaluacji własnych umiejętności. Jest to także moduł podsumowujący cały kurs.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • wyjaśnić role i kompetencje prowadzącego kurs e-learningowy,
 • zaplanować prowadzenie kursu e-learningowego,
 • dokonać ewaluacji własnych umiejętności,
 • zaprezentować informacje dotyczące swoich osiągnięć i postępów w kursie.

Leave a Reply