Informace o kurzu v češtině

Název kurzu: Jak navrhnout a facilitovat on-line kurz

Odkaz na kurz: https://evet2edu.eu/moodle

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni plánovat e-learningový kurz pro předmět z oblasti odborného vzdělávání a přípravy, včetně cvičení a prvků strategie on-line výuky, a to s pomocí různých nástrojů a metod výuky zvolených speciálně pro splnění vašich cílů.

Kurz se skládá z deseti modulů, které dohromady vyžadují přibližně 50 hodin studia. Kurz je navržen tak, aby byl dokončen do tří měsíců.Týdenní časový plán jsou zhruba 4 hodiny.

Modul 1: Úvod a rozcvičení (2h 30min.)

Cílem tohoto modulu je, aby účastníci zvládli platformu, aby se bez problému zapojili, seznámení se s ostatními účastníky a facilitátorem kurzu, a také stanovení si plánu studia v rámci kurzu.

Díky tomuto modulu budete schopni:

 • vysvětlit význam úvodního představení a osobního přístupu v on-line vzdělávání
 • použít platformu kurzu v takové míře, která umožňuje účast na kurzu

Modul 2: Rozvoj kompetencí (3h 30min.)

Cílem tohoto modulu je identifikovat kompetence, které máte jako učitelé a přemýšlet o tom, jak se můžete ujistit, že vaši studenti dosáhli požadované (odborné) kompetence.

Díky tomuto modulu budete schopni:

 • vysvětlit, co je kompetence
 • identifikovat své vlastní kompetence jako učitelé
 • analyzovat, jaké dovednosti lze získat pomocí informačních a komunikačních technologií
 • vysvětlit souvislost mezi kompetencemi a důkazy

Modul 3: Za poznáním e-learningu (4h)

Cílem tohoto modulu je sledovat různé formy e-learningu v rámci odborného vzdělávání a přípravy.

Díky tomuto modulu budete schopni:

 • identifikovat různé formy e-learningu
 • analyzovat prvky e-learningových kurzů
 • zvážit možnosti využití různých forem e-learningu ve vlastním odborném kontextu

Modul 4: Navrhování e-tivit (6h)

Cílem tohoto modulu je, aby účastníci získali dovednosti potřebné pro tvorbu e-tivit.

Díky tomuto modulu budete schopni:

 • vysvětlit pojem e-tivity
 • vysvětlit roli a význam e-learningových výstupů
 • navrhnout e-tivity, které jsou vhodné pro konkrétní odborný předmět, který učíte
 • napsat studijní výsledky s uplatněním SMART kritérií

Modul 5: Motivace (5h 30min.)

Cílem tohoto modulu je vysvětlit složité mechanismy, které motivují a demotivují účastníky e-learningových vzdělávacích programů s důrazem na kontext odborného vzdělávání a přípravy.

Díky tomuto modulu budete schopni:

 • nastínit faktory, které ovlivňují úroveň motivace mezi účastníky e-learningového kurzu
 • použít zvolené metody k stimulování aktivity mezi účastníky

Modul 6: Skupinová práce (8h)

Cílem tohoto modulu je získat potřebné dovednosti pro návrh e-tivit ke skupinové práci.

Díky tomuto modulu budete schopni:

 • rozvíjet své dovednosti pro spolupráci v rámci skupinové práce.
 • získáte povědomí o dovednostech pro facilitaci skupinové práce.
 • navrhnout e-tivity na základě skupinové práce.
 • pochopit charakteristiky skupinové práce.

Modul 7: Moderování on-line diskuzního fóra (7h)

Cílem tohoto modulu je získat dovednosti potřebné pro plánování a facilitaci on-line diskusí a reagovat na určité problémy v souvislosti s oblastí odborného vzdělávání a přípravy.

Díky tomuto modulu budete schopni:

 • naplánovat on-line diskuse
 • usnadnit on-line diskuse
 • spravovat nástroj pro diskusní fórum v on-line prostředí

Modul 8: Tvorba e-learningových zdrojů (6h 30min.)

Cílem tohoto modulu je získat dovednosti ve vývoji základních výukových materiálů pro odborné předměty.

Díky tomuto modulu budete schopni:

 • vysvětlit možnosti a výhody vývoje vlastních e-learningových zdrojů pro odborné vzdělávání a přípravu
 • vytvořit jednoduché video a zveřejnit ho on-line
 • analyzovat a porovnat dobrá a špatná instruktážní videa
 • budete obeznámeni s různými nástroji pro vývoj obsahu
 • plánovat výuku, ve které studenti používají nebo vytvářejí video / audio jako výukových zdroje

Modul 9: On-line zdroje (4h 30min.)

Cílem tohoto modulu je získat dovednosti v oblasti vyhledávání, výběru, opakovaného použití, sdílení a vyhodnocování on-line zdrojů pro váš odborný předmět(y) nezbytné k dosažení zvolených učebních cílů.

Díky tomuto modulu budete schopni:

 • vysvětlit rozdíl mezi použitím obsahu chráněného autorskými právy a otevřenými výukovými zdroji
 • pochopit, jak vybrat, znovu použít a vyhodnotit online zdroje
 • vybrat, opakovaně použít, sdílet a vyhodnocovat on-line zdroje
 • aplikovat podmínky licencí Creative Commons
 • vybrat zdroje podle výsledků učení

Modul 10: Role facilitátora (2h 30min.)

Cílem tohoto modulu je, aby účastníci získali dovednosti v organizaci vlastní práce v roli facilitátora e-learningového kurzu s odborným tématem, a také rozvíjet své dovednosti v hodnocení svých vlastních dovedností. Jedná se také o modul, ve kterém shrneme průběh kurzu.

Díky tomuto modulu budete schopni:

 • vysvětlit role a kompetence facilitátora on-line kurzu
 • organizovat podporu e-learningového kurzu
 • zhodnotit vlastní dovednosti facilitátora
 • vizualizovat data vlastního rozvoje

Leave a Reply